دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
مسئول دفتر برنامه ریزی

مسئول دفتر برنامه ريزي: شهناز نوری

شماره تماس مستقیم: 43651315

شرح وظایف: 

 1. اخذ پيش نويس نامه از مسئول برنامه ريزي تئوري و باليني و تهيه نامه
 2.  کنترل و بررسی نامه های فرستاده شده از آن جهت که به صاحبان اصلی رسيده باشد ( تلفنی).
 3. اخذ ليست حضورو غياب از دفتر واحد آموزشی و تکثير آ نها.
 4. تحويل ليست حضور وغياب به اساتيد داخل و خارج دانشکده.
 5. نظارت بر برگزاری کلاسها و درصورت عدم تشکيل کلاس اطلاع به مديران گروه.
 6. نظارت بر برگزاری کلاس های اساتيد مدعو و در صورت عدم تشکيل کلاس اطلاع به مسئول برنامه ريزی.
 7. تحويل فرم های مختلف از جمله رئوس مطالب –برنامه ريزی کلاسی .....به مديران گروه و اساتيد مدعو بر حسب نياز و درخواست
 8. زيراکس و تحويل برنامه هفتگی کلاس ها اعم از کارشناسی ارشد ودکترا تقويم تحصيلی و برنامه های نوشته شده از طرف مسئول برنامه ريزی به مديران گروه و واحد های مربوطه اعم  از سمعی بصری و......
 9. پيگيری کلاسهای جبرانی اعم از تعين شماره کلاس اطلاع رسانی به دانشجويان و.......
 10. ارسال پيام های عدم تشکيل کلاس و يا تاتاخير در شروع کلاسها به نمايندکان گروها
 11. راهنمايی اساتيد مدعو در شروع هر ترم جهت تشکيل کلاس ها.
 12. تحويل نامه های وارده به دفتر برنامه ريزی از واحدهای مختلف و پس از انجام اقدامات لازم توسط مسئول برنامه ريزی –بايگانی آنها.
 13. بايگانی نامه های وارده از داخل و خارج دانشکده