دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
سوالات متداول

سوالات متداول دانشجویان کارشناسی

سوال: حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟

پاسخ: هر دانشجو در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی می تواند اخذ نماید. در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحددرسي را انتخاب كند .


سوال: در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

پاسخ: در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر 24 واحد درسي باشد در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشكده مي تواند كليه آن واحدها را انتخاب نمايد.


سوال: آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟

پاسخ: در صورت ضرورت  اخذ  حد اکثر 5 واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی، همراه با کاراموزی در عرصه بلا مانع می باشد.


سوال: حکم غیبت در امتحان چیست؟

پاسخ: غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است . و در صورت موجه بودن (به تشخیصشوراي آموزشي دانشگاه) آن درس حذف مي گردد.


سوال: حداقل نمره قبولي درهر درس چند است؟

پاسخ: حداقل نمره قبولي درهر درس نظري و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12 مي باشد.


سوال: نحوه محاسبه میانگین نمرات چگونه است؟

پاسخ: براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب ميشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كلواحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است تقسيم ميشود.


سوال: در چه صورتی ثبت نام مشروط می شود؟

پاسخ: ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، بهصورت مشروط خواهد بود. دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي درعرصه حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد.


سوال: دانشجو تا چند ترم می تواند مشروط شود؟

پاسخ: درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي از دورهكه باشد، از ادامه تحصيل محروم ميشود.


سوال: چند درس می توان حذف اضطراری کرد؟

پاسخ: فقط يكي از درسهاي نظري، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.


سوال: مدت مرخصی زایمان دانشجویان چقدر است؟

پاسخ: دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند از دو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.


سوال: حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد چه نمره ای است؟

پاسخ: حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 14 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 14 گذرانده است بايد مجدداً بگذراند.


سوال: آیا بعد از ثبت نهایی نمره در سیستم سما، امکان تغییر نمره وجود دارد؟

پاسخ: خیر. پس از ثبت نهایی، نمره غیر قابل تغییر می باشد.