دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
رئیس اداره آموزش

رئیس اداره آموزش: نسرین محقق

شماره تماس: 312

شرح وظایف:

 • ارجاع کليه مکاتبات و مراسلات به واحدهاي مختلف اداره آموزش
 • تائيد نامه ها و فرم هاي تايپ شده
 • شرکت در جلسات اداري در راستاي مسائل همکاران و امور اداري
 • پاسخ به موارد ارجاعي از سوي مسئولين دانشکده
 • ملاقات با همکاران و راهنمائي آنان در طول روز جهت حل و فصل مسائل و مشکلات دانشجويان
 • نظارت بر کليه وظايف کارشناسان و کارکنان اداره آموزش
 • ارزشيابي کارشناسان و کارکنان اداره آموزش
 • تائيد کارکرد ماهيانه کارکنان اداره آموزش
 • تشکيل جلسات با همکاران جهت تبادل نظر و ارتقاء کيفيت ارائه خدمات
 • نظارت برحسن انجام امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان در هر نيمسال
 • همکاري بادفاتر برنامه ريزي دروس نظري و باليني درمورد تنظيم برنامه هاي هفتگي وکارآموزي ها
 • نظارت بر حسن اجراي امتحانات پايان ترم
 • دريافت گزارشات پيشرفت تحصيلي دانشجويان در طول هر نيمسال و بررسي و اقدام لازم
 • نظارت بر حسن انجام امور فارغ التحصيلان
 • بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل
 • کنترل و امضاء گزارش فراغت از تحصيل دانشجويان
 • تائيد کليه مکاتبات، فرم هاي متقاضيان ادامه تحصيل يا کار در خارج از کشور
 • برقراري ارتباط مستقيم با ستاد شاهد و ايثارگر، اساتيد مشاور به منظور حل و فصل مسائل دانشجويان شاهد و ايثارگر
 • برقراري ارتباط مستقيم با معاون آموزشي دانشکده در رابطه با مسائل آموزشي دانشجويان
 • همکاري با دفتر تحصيلات تکميلي در رابطه با امور آموزشي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي
 • پذيرش دانشجويان در طول روز جهت حل و فصل مسائل و درخواست هاي امور آموزشي آنان
 • شرکت در جلسات شوراهاي آموزشي، اساتيد مشاور و اساتيد مشاور طرح شاهد، تشويق و ....
 • شرکت در جلسات اعلام شده در دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجراي دقيق مقررات و آئين نامه هاي آموزشي