دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
کارشناسان مامایی

کمک کارشناس خدمات آموزشی: مهین يوسفيان 

شماره داخلی: 305

مسئول دوره:

 • کارشناسی پرستاری ورودی مهر 92
 • کارشناسی مامایی ورودی مهر 92
 • کارشناسی مامایی ورودی مهر 93
 • کارشناسی مامایی ورودی مهر 94
 • کارشناسی مامایی ورودی مهر 95
 • دانشجویان کاردان مامایی واحد بین الملل

شرح وظایف:

 • بررسي و انجام كليه امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجويان
 • اعلام عدم مراجعه پذيرفته شدگان در هر ترم به دانشگاه
 • برگزاري امتحانات پايان ترم دانشجويان
 • پيگيري ثبت نمرات در سما توسط اساتيد
 • بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان در هر ترم
 • معرفي دانشجويان واجد شرايط تشويق
 • اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان
 • تهيه گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان
 • تطبيق و معادل سازي واحدهاي درسي دانشجويان انتقالي، مهمان و تغيير رشته
 • انجام ارزشيابي اساتيد محوله از EDO
 • تهيه معرفي نامه پژوهشي
 • رسيدگي به درخواستهاي دانشجويان در زمينه انتقال، مهمان ترم، مهمان تكدرس، تغيير رشته، انصراف دائم از تحصيل، بازگشت به تحصيل، مرخصي تحصيلي و پيگيري آن تا حصول نتيجه
 • مكاتبات مربوط به صدور كارت المثني
 • استخراج و اعلام به موقع  ليست دانشجويان مشروطي به مسئول اساتيد مشاور تحصيلي و صدور اخطار مشروطي
 • ارسال گواهي هاي پزشكي به معاونت امور بهداشت و درمان جهت تأييد
 • پيگيري نمرات دانشجويان مهمان و امور مربوطه
 • انجام امور فراغت از تحصيل دانشجويان و ارسال به دانشگاه
 • صدور اخطار جهت دانشجوياني كه به موقع جهت امور مربوط به فارغ التحصيلي و تسويه حساب مراجعه نمي نمايند
 • اعلام اسامي فارغ التحصيلان و رتبه هاي تحصيلي ايشان به منظور شركت در جشن فارغ التحصيلي
 • تهيه و تنظيم آمار دانشجويان
 • کنترل وضعیت تحصیلی طول مدت تحصیل دانشجویان ودرصورت نیازاخذ مجوز تمدید سنوات از دانشگاه
 • رسيدگي به درخواست فارغ التحصيلان متقاضي ادامه تحصيل در خارج از كشور و تكميل فرم هاي انگليسي
 • تصحيح اوراق امتحاني با كمك نرم افزار خوانا و سپس ارسال به واحد ارزشيابي EDOجهت تحليل سوالات امتحاني
 • پاسخ دهي به نامه هاي ارسالي از دانشگاه