دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
کارشناسان تحصیلات تکمیلی

كارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصيلات تكميلي): مهدیه امیری

شماره داخلی: 308

مسئول دوره:

 • کلیه دانشجویان واحد بین الملل
 • کلیه دانشجویان مجازی
 • دانشجویان دکتری پرستاری ورودی بهمن 95
 • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های ذیل (ورودی مهر 92 و 93)
 • پرستاری مراقبت های ویژه
 • پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
 • تکنولوژی گردش خون
 • پرستاری سالمندی
 • پرستاری توانبخشی
 • ماماییدانشجویان دکتری پرستاری ورودی بهمن 95

شرح وظایف:

 • اعلام عدم مراجعه پذيرفته شدگان در هر ترم به دانشگاه
 • بررسي و انجام كليه امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجويان
 • برگزاري امتحانات پايان ترم دانشجويان
 • پيگيري ثبت نمرات در سما توسط اساتيد
 • بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان در هر ترم
 • معرفي دانشجويان واجد شرايط تشويق
 • اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان
 • تهيه گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان
 • تطبيق و معادل سازي واحدهاي درسي دانشجويان انتقالي، مهمان و تغيير رشته
 • انجام ارزشيابي اساتيد محوله از EDO
 • تهيه معرفي نامه پژوهشي
 • رسيدگي به درخواستهاي دانشجويان در زمينه انتقال، مهمان ترم، مهمان تكدرس، تغيير رشته، انصراف دائم از تحصيل، بازگشت به تحصيل، مرخصي تحصيلي و پيگيري آن تا حصول نتيجه
 • مكاتبات مربوط به صدور كارت المثني
 • ارسال گواهي هاي پزشكي به معاونت امور بهداشت و درمان جهت تأييد
 • پيگيري نمرات دانشجويان مهمان و امور مربوطه
 • انجام امور فراغت از تحصيل دانشجويان و ارسال به دانشگاه
 • صدور اخطار جهت دانشجوياني كه به موقع جهت امور مربوط به فارغ التحصيلي و تسويه حساب مراجعه نمي نمايند
 • اعلام اسامي فارغ التحصيلان و رتبه هاي تحصيلي ايشان به منظور شركت در جشن فارغ التحصيلي
 • تهيه و تنظيم آمار دانشجويان
 • کنترل وضعیت تحصیلی طول مدت تحصیل دانشجویان ودرصورت نیاز اخذ مجوز تمدید سنوات از دانشگاه
 • تهیه وتنظیم حکم مقرری دستیاری درهر سال با توجه به دستورالعمل مربوطه
 • انجام كليه امور مربوط به دفاع ازپروپوزال و پايان نامه و مكاتبات مربوطه
 •  دريافت پايان نامه صحافي شده و ارسال به مرکز اسناد
 • پیگیری امور مربوط به دانشجویان دکتری از قبیل پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز، احکام ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق، تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی، اخذ سند تعهد...همكاري با دفتر برنامه ريزي در خصوص تنظيم برنامه هاي هفتگي
 • پاسخ دهي به نامه هاي ارسالي از دانشگاه
 • ارسال مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی به ذینفعان
 • تهيه پوشه آزمون جامع و مجري برگزاري در روزهاي آزمون
 • پيگيري در خصوص مسايل آموزشي دانشجويان بين الملل
 • پيگيري موارد مربوط با حق التدريس اساتيد بين الملل
 

كارشناس خدمات آموزشي (کارشناس تحصیلات تکمیلی): مریم ناطقی

شماره داخلی: 310

*مسئول دوره:

 • دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ورودی مهر 92
 • دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 93 و 95
 • پرستاری داخلی جراحی
 • روانپرستاری
 • سلامت جامعه
 • پرستاری کودکان

 

 • دانشجویان دکتری پرستاری ورودی بهمن 92و 93

*مدیر سیستم سما در مقطع تحصیلات تکمیلی

*امور مربوط به شورای تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف:

 • بررسي و انجام كليه امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجويان
 • اعلام عدم مراجعه پذيرفته شدگان در هر ترم به دانشگاه
 • برگزاري امتحانات پايان ترم دانشجويان
 • پيگيري ثبت نمرات در سما توسط اساتيد
 • بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان در هر ترم
 • معرفي دانشجويان واجد شرايط تشويق
 • اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان
 • تهيه گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان
 • تطبيق و معادل سازي واحدهاي درسي دانشجويان انتقالي، مهمان و تغيير رشته
 • انجام ارزشيابي اساتيد محوله از EDO
 • تهيه معرفي نامه پژوهشي
 • رسيدگي به درخواستهاي دانشجويان در زمينه انتقال، مهمان ترم، مهمان تكدرس، تغيير رشته، انصراف دائم از تحصيل، بازگشت به تحصيل، مرخصي تحصيلي و پيگيري آن تا حصول نتيجه
 • مكاتبات مربوط به صدور كارت المثني
 • استخراج و اعلام به موقع  ليست دانشجويان مشروطي به مسئول اساتيد مشاور تحصيلي و صدور اخطار مشروطي
 • ارسال گواهي هاي پزشكي به معاونت امور بهداشت و درمان جهت تأييد
 • پيگيري نمرات دانشجويان مهمان و امور مربوطه
 • انجام امور فراغت از تحصيل دانشجويان و ارسال به دانشگاه
 • صدور اخطار جهت دانشجوياني كه به موقع جهت امور مربوط به فارغ التحصيلي و تسويه حساب مراجعه نمي نمايند
 • اعلام اسامي فارغ التحصيلان و رتبه هاي تحصيلي ايشان به منظور شركت در جشن فارغ التحصيلي
 • تهيه و تنظيم آمار دانشجويان
 • کنترل وضعیت تحصیلی طول مدت تحصیل دانشجویان ودرصورت نیاز اخذ مجوز تمدید سنوات از دانشگاه
 • رسيدگي به درخواست فارغ التحصيلان متقاضي ادامه تحصيل در خارج از كشور و تكميل فرم هاي انگليسي
 • تهیه وتنظیم حکم مقرری دستیاری درهر سال با توجه به دستورالعمل مربوطه
 • تصحيح اوراق امتحاني با كمك نرم افزار خوانا و سپس ارسال به واحد ارزشيابي EDOجهت تحليل سوالات امتحاني
 • انجام كليه امور مربوط به دفاع ازپروپوزال و پايان نامه و مكاتبات مربوطه
 •  دريافت پايان نامه صحافي شده و ارسال به مرکز اسناد
 • پیگیری امور مربوط به دانشجویان دکتری از قبیل پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز، احکام ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق، تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی، اخذ سند تعهد...
 • همكاري با دفتر برنامه ريزي در خصوص تنظيم برنامه هاي هفتگي
 • پاسخ دهي به نامه هاي ارسالي از دانشگاه
 • ارسال مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی به ذینفعان
 • تهيه پوشه آزمون جامع و مجري برگزاري در روزهاي آزمون

كارشناس خدمات آموزشي (کارشناس تحصیلات تکمیلی): رقیه شفقی

شماره داخلی: 309

*مسئول دوره:

 • کلیه دانشجویان ارشد و دکتری ورودی 94
 • دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 95
 • پرستاری مراقبت های ویژه
 • پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
 • پرستاری اورژانس
 • پرستاری سالمندی
 • مامایی
 • مشاوره در مامایی

شرحوظایف:

 • بررسي و انجام كليه امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجويان
 • اعلام عدم مراجعه پذيرفته شدگان در هر ترم به دانشگاه
 • برگزاري امتحانات پايان ترم دانشجويان
 • پيگيري ثبت نمرات در سما توسط اساتيد
 • بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان در هر ترم
 • معرفي دانشجويان واجد شرايط تشويق
 • اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان
 • تهيه گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان
 • تطبيق و معادل سازي واحدهاي درسي دانشجويان انتقالي، مهمان و تغيير رشته
 • انجام ارزشيابي اساتيد محوله ازEDO
 • تهيه معرفي نامه پژوهشي
 • رسيدگي به درخواستهاي دانشجويان در زمينه انتقال، مهمان ترم، مهمان تكدرس، تغيير رشته، انصراف دائم از تحصيل، بازگشت به تحصيل، مرخصي تحصيلي و پيگيري آن تا حصول نتيجه
 • مكاتبات مربوط به صدور كارت المثني
 • استخراج و اعلام به موقع  ليست دانشجويان مشروطي به مسئول اساتيد مشاور تحصيلي و صدور اخطار مشروطي
 • ارسال گواهي هاي پزشكي به معاونت امور بهداشت و درمان جهت تأييد
 • پيگيري نمرات دانشجويان مهمان و امور مربوطه
 • انجام امور فراغت از تحصيل دانشجويان و ارسال به دانشگاه
 • صدور اخطار جهت دانشجوياني كه به موقع جهت امور مربوط به فارغ التحصيلي و تسويه حساب مراجعه نمي نمايند
 • اعلام اسامي فارغ التحصيلان و رتبه هاي تحصيلي ايشان به منظور شركت در جشن فارغ التحصيلي
 • تهيه و تنظيم آمار دانشجويان
 • کنترل وضعیت تحصیلی طول مدت تحصیل دانشجویان و در صورت نیاز اخذ مجوز تمدید سنوات ازدانشگاه
 • پیگیری پرداخت شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد شهریه پرداز
 • تهیه و تنظیم حکم مقرری دستیاری درهر سال با توجه به دستورالعمل مربوطه
 • انجام كليه امور مربوط به دفاع ازپروپوزال و پايان نامه و مكاتبات مربوطه
 •  دريافت پايان نامه صحافي شده و ارسال به مرکز اسناد
 • پیگیری امور مربوط به دانشجویان دکتری از قبیل پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز، احکام ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق، تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی، اخذ سند تعهد...
 • همكاري با دفتر برنامه ريزي در خصوص تنظيم برنامه هاي هفتگي
 • پاسخ دهي به نامه هاي ارسالي از دانشگاه
 • تهيه پوشه آزمونجامع و مجري برگزاري در روزهاي آزمون