دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
دبیرخانه

منشی و مسئول دبیرخانه (اداره آموزش): مریم اتابکی

شماره داخلی: 311

شرح وظایف: 

  • بررسي نامه هاي پستي و آماده سازي جهت پست
  • پاسخ گوئي ارباب رجوع
  • اسكن مدارك فارغ التحصيلي دانشجويان  فارغ التحصيل جهت ارائه به دانشگاه
  • اسكن تائيديه تحصيلي –اسكن موافقتنامه گروه در مورد كمك هزينه تحصيلي دانشجويان دكترا  –معافيت تحصيلي
  • پرينت گواهي هاي اشتغال به تحصيل و نقش مهر
  • انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق