دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
مدیر سیستم آموزشی سما

مقطع کارشناسی: فاطمه استاد علی اکبر حجار

شماره داخلی: 307

عنوان شغل: کارشناس امور حق التدریس امور مربوط به دانشجویان مهمان  مدیر سیستم سما در مقطع کارشناسی

شرح وظایف: 

 • تعریف دروس ارائه شده درهر نیمسال در سیستم سما
 • تفكيك دروس ارائه شده درهر نیمسال دروب
 • ثبت نام استاد هردرس دروب جهت ثبت نمره درپایان هرترم
 • راهنمایی اساتید درزمان ثبت نمره
 • کنترل لیست نمرات ارائه شده توسط اساتید وارسال به دفتر معاون اموزشی جهت تایید نهایی
 • تهیه لیست حضوروغیاب در ابتدای ترم
 • تهیه صورتجلسه امتحان پایان ترم جهت برگزاری امتحان
 • ثبت اطلاعات اموزشی دانشجویان سنوات قبل درسیستم وتهیه کارنامه جدید0(اصلاح کارنامه مخدوش)
 • اصلاح نمره دانشجویان پس از اخذ مجوز از دانشگاه (تغییر نمره-واحد معافی-واحد میهمانی).
 • اصلاح انتخاب واحد دانشجویان
 • جمع آوري ليست هاي مربوط به نمرات پايان ترم و ضبط در زونكن نمرات
 • کلیه امور مربوط به دانشجویان مهمان شامل: ثبت نام، انتخاب واحد، معرفی دانشجو مهمان به اساتید، ارائه کارت دانشجویی مهمان. دریافت فیش بانکی دانشجوی میهمان و ارسال به دانشگاه...
 • پیگیری نمرات دانشجویان مهمان