دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
معرفی

مسئول برنامه ريزي تئوری پرستاری: زهرا روزبهانی

شماره تماس مستقیم: 88208195

شماره داخلی:‌ 43651316 داخلی 316

شرح وظايف:

 1. تهيه و تدوين و بازنگری جدول زمان بندي 8 ترم دانشجويان براساس رعايت دروس پيش نياز
 2. تدوين تقويم دانشگاهي براي هر ترم با مشورت معاونت آموزشی
 3. تدوين تقويم پيشنهادي واحدهاي درسي براي دانشجويان در ورودي هاي مختلف و ارائه آن به معاونت آموزشي، مديران گروه ها و رياست دفتر آموزش براي بررسي و ارائه پيشنهادات سه ماه قبل از پايان ترم جاري
 4. بررسي پيشنهادات مدرسين و دانشجويان، در صورت امکان کاربرد پيشنهادات براي برنامه هاي ترم آينده
 5. برقراري ارتباط با اساتيد مدعو براي آگاهي از درخواست آنها نسبت به روز و زمان برگزاري واحد درسي براي ترم بعد 
 6. تهيه پيش نويس نامه های مربوط به مدرسين علوم پايه پزشکی، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی، گروه معارف و دانشگده بهداشت دانشگاه (حداقل سه ماه قبل از شروع ترم)
 7. تدوين برنامه هفتگي با توجه به اطـلاعات جمع آوري شده و تعيين کلاس ها و ...
 8. ارائه برنامه تدوين شده جهت بررسي و اعلام نظر به معاونت آموزشي و رئيس اداره آموزش
 9. اعمال نظرات پيشنهادی معاونت آموزشی و رئيس اداره آموزش در برنامه تدوين شده درصورت امکان
 10. کنترل برنامه تايپ شده
 11. ارائه برنامه هاي تدوين شده به هيئت رئيسه، مديران گروه ها و .....
 12. حضور در دفتر برنامه ريزي جهت پاسخگويي به سئوالات و مشکلات مربوط به برنامه هاي تئوري دانشجويان پرستاری
 13. برقراري ارتباط با اساتيد مدعو جهت آگاهي از وضعيت دانشجويان، کلاس ها و برگزاري آنها
 14. برقراری ارتباط با دانشجويان به منظور دريافت نظرات و پيشنهادات آنان
 15. پي گيري و کنترل مربوط به گزارشات و نواقص و مشکلات فيزيکي کلاس ها و ..
 16. گزارش عملکرد هر نيمسال به معاونت آموزشی