دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
معرفی

مسئول برنامه ريزي بالینی پرستاری: ژاله محمدعلیها

شماره تماس مستقیم: 88208195

شماره داخلی:‌ 43651608 داخلی 608

شرح وظايف: 

 1. دريافت برنامه ها از اداره آموزش
 2. هماهنگی با بيمارستانها و مراکز بهداشت جهت دريافت ظرفيت
 3. گرفتن پيشنهاد از مديران گروه ها
 4. مشورت با معاونت آموزشی
 5. ارسال برنامه پيشنهادی به معاونت آموزشی و بعد از کنترل تنظيم برنامه قطعی
 6. ارسال برنامه قطعی به معاونت ها، بيمارستانها و مراکز بهداشت و مديران گروههاي آموزشي دانشكده
 7. هماهنگی با مديران گروه ها در مورد انتخاب محيط های آموزشی مناسب برای کارآموزی در عرصه و کارآموزی
 8. تعيين تعداد سرويس اياب و ذهاب مورد نياز برای هر مرکز و ارسال آن جهت برآورد تعداد سرويس مورد نياز به معاون اداری و مالی
 9. بازديد از مراکز بهداشتی و درمانی به منظور بررسی محيط آموزشی دانشجويان
 10. گزارش بازديد به معاونت آموزشی
 11. بازديد از محيط های آموزشی، درمانی و بهداشتی به همراه معاونت آموزشی و مديران گروه های مربوطه و ايجاد تعامل بين مديريت دفاتر پرستاری و مديريت مراکز بهداشتی با معاونت آموزشی برای پيشبرد اهداف آموزشی قبل از شروع هر ترم تحصيلی
 12. تغيير و جابجائی برنامه دانشجويان به دلايل منطقی که از طريق اداره آموزش به مسئول برنامه ريزی منعکس
 13.  می گردد و انعکاس آن بصورت کتبی به مديران گروه ها
 14. برنامه ريزی خاص جهت دانشجويان ميهمان يا دانشجويانی که به دلايلی با برنامه کلی هماهنگ نيستند و از طريق اداره آموزش معرفی شده و منع قانونی ندارند
 15. ارائه پيشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کيفی شرايط آموزشی بالينی به معاونت آموزشی
 16. برگزاري جلسات منظم قبل از شروع هر ترم با حضور هيئت رئيسه دانشكده، مديران گروه ها، رئيس اداره پرستاري دانشگاه، مترون ها و سوپروايزرهاي آموزشي به منظور نزديكي اهداف آموزش و خدمات پرستاري
 17. برگزاري سلسه سمينارهاي ارتقاءكيفيت آموزش باليني درهر ترم تحصيلي با هدف هماهنگي آموزش و درمان
 18. گزارش عملکرد هر ترم به معاونت آموزشی