چهارشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٥
بخشنامه ها

اخذ شهریه از دانشجوی انتقالی و مهمان

با توجه به ماده 12 مصوبات هشتمین جلسه هیات امنای محترم دانشگاه مورخ 94/04/23 کلیه دانشجویانی که از بهمن ماه 94 در این دانشگاه مهمان و یا منتقل می گردند ملزم به پرداخت شهریه براساس شهریه پردیس و یا مازاد می باشند.

(به استناد بخشنامه شماره 7808/100/د/94 مورخ 94/10/06)


نمره قبولی دانشجوی مهمان

در راستاي افزايش سطح علمي دانشجويان، پيشنهاد افزايش حداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در دانشگاه هاي ديگر از 12 به 14 درجلسه شوراي آموزشي مورخ 93/09/04 دانشگاه مطرح و با آن موافقت بعمل آمد و بند ذيل به تقاضانامه دانشجويان متقاضي مهماني اضافه مي گردد.

"اينجانب با آگاهي  باينكه نمرات كمتر از 14 از دانشجويان مهمان پذيرفته نمي شود مايل به مهمان شدن مي باشم و حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهم داشت"

(به استناد بخشنامه شماره 100/8919/د/93 مورخ 93/09/05)


بخشنامه انتقال و ميهماني دانشجويان جديدالورود از تهران به شهرستانها

انتقال و ميهماني دانشجويان جديدالورود از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تيپ يك به ساير دانشگاه هاي تيپ دو و سه در بدو قبولي به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدأ و مقصد از مهر 93 قابل اجرا مي باشد.

(به استناد بخشنامه 5343/521/د مورخ 92/07/22)


شرايط تغيير رشته براي مقاطع كارداني،‌كارشناسي و دكتري عمومي

شرايط تغيير رشته براي مقاطع كارداني،‌كارشناسي و دكتري عمومي در پنجاه و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 93/05/05 مطرح و مصوب گرديد بند دوم ماده 58 (2-58) آيين نامه آموزشي كارداني،‌ كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي مصوب جلسه 26 مورخ 83/03/23 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به "حداقل يك نيمسال تحصيلي و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد" تغيير يابد.