دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
بخشنامه ها

جدول هزینه های بهره مندی از آموزش رایگان ورودی مهرماه 1395 لغایت ورودی مهرماه 1396

نام رشته

قیمت سالانه

نام رشته

قیمت سالانه

پزشکی

300/000 ریال

فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی

160/000 ریال

داندانپزشکی

200/000 ریال

تغذیه

160/000 ریال

داروسازی

160/000 ریال

رادیولوژی

160/000 ریال

کاردانی و کارشناسی پرستاری –مامایی- تکنسین اطاق عمل- هوشبری

45/000 ریال

مدارک پزشکی

160/000 ریال

کاردانی و کارشناسی بهداشت محیط

160/000 ریال

بهداشت مدرس

160/000 ریال

کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی

160/000 ریال

کارشناسان ارشد

162/500 ریال

 

 

 


بخشنامه خرید تعهدات آموزش رایگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشجویانی که مایل به خرید تعهدات آموزش رایگان می باشند می توانند شهریه و هزینه های تحصیلی را صرفاًتا ترم درحال تحصیل پرداخت نمایند. با توجه به سهمیه قبولی دانشجویان متقاضی هزینه های بهره مندی از مزایای آموزش رایگان ایشان بر مبنای جدول ضمیمه محاسبه خواهد شد.

متقاضیان (صرفا دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد) مبلغ تعیین شده را به حساب شماره 2173319001003 بانک ملی شعبه مسجد جامع شهرک قدس کد 1458 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واریز و اصل فیشهای پرداختی به اداره آموزش تحویل داده شود.

 

ضمناًلازم به یادآوری است ترمهای مرخصی تحصیلی، ترمی که دانشجو اخراج بوده و تابستان جزء آموزش رایگان محاسبه نمی گردد.


اخذ شهریه از دانشجوی انتقالی و مهمان

با توجه به ماده 12 مصوبات هشتمین جلسه هیات امنای محترم دانشگاه مورخ 94/04/23 کلیه دانشجویانی که از بهمن ماه 94 در این دانشگاه مهمان و یا منتقل می گردند ملزم به پرداخت شهریه براساس شهریه پردیس و یا مازاد می باشند.

(به استناد بخشنامه شماره 7808/100/د/94 مورخ 94/10/06)


نمره قبولی دانشجوی مهمان

در راستاي افزايش سطح علمي دانشجويان، پيشنهاد افزايش حداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در دانشگاه هاي ديگر از 12 به 14 درجلسه شوراي آموزشي مورخ 93/09/04 دانشگاه مطرح و با آن موافقت بعمل آمد و بند ذيل به تقاضانامه دانشجويان متقاضي مهماني اضافه مي گردد.

"اينجانب با آگاهي  باينكه نمرات كمتر از 14 از دانشجويان مهمان پذيرفته نمي شود مايل به مهمان شدن مي باشم و حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهم داشت"

(به استناد بخشنامه شماره 100/8919/د/93 مورخ 93/09/05)


بخشنامه انتقال و ميهماني دانشجويان جديدالورود از تهران به شهرستانها

انتقال و ميهماني دانشجويان جديدالورود از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تيپ يك به ساير دانشگاه هاي تيپ دو و سه در بدو قبولي به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدأ و مقصد از مهر 93 قابل اجرا مي باشد.

(به استناد بخشنامه 5343/521/د مورخ 92/07/22)


شرايط تغيير رشته براي مقاطع كارداني،‌كارشناسي و دكتري عمومي

شرايط تغيير رشته براي مقاطع كارداني،‌كارشناسي و دكتري عمومي در پنجاه و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 93/05/05 مطرح و مصوب گرديد بند دوم ماده 58 (2-58) آيين نامه آموزشي كارداني،‌ كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي مصوب جلسه 26 مورخ 83/03/23 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به "حداقل يك نيمسال تحصيلي و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد" تغيير يابد.