دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اعضا شورا

بسمه تعالی

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران

اعضاي شوراي تحصیلات تکمیلی دانشكده

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

سركار خانم دكتر رفيعي

رئيس محترم دانشكده

2

سركار خانم دكتر سيدفاطمي

مدير محترم تحصيلات تكميلی

3

سركار خانم دكتر بريم نژاد

معاون محترم  آموزشی

4

سركار خانم دكتر اكبري

معاون محترم پژوهشی

5

جناب آقاي دكتر محمدي

معاون محترم بين الملل

6

سركار خانم دکتر اسکوئی

عضو محترم گروه پرستاري سلامت جامعه

7

سركار خانم دكتر نجفي

مدير محترم گروه پرستاری ويژه و تكنولوژی گردش خون

8

سركار خانم دكتر پرویزی

عضو محترم گروه پرستاری كودكان و مراقبت هاي ويژه نوزادان

9

سركار خانم دکتر امینی

مدير محترم گروه مامايی

10

سركار خانم دكتر باستاني

مدير محترم گروه پرستاري سالمندی

11

سركار خانم دكتر اشقلي فراهاني

مدير محترم گروه پرستاری داخلی –جراحی