دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
پرسـتاری داخـلـی-جـراحـی

گروه پرستاری داخلي_جراحي دانشكده پرستاري و مامايي با فلسفه پیشبرد مرزهای دانش و تولید دانش مرتبط با پرستاری و مراقبت در بیماری های داخلی و جراحی، از طریق آموزش، پژوهش و تعلیم و تربیت دانشجویان ماهر و توانا، متعهد، خلاق، متفکر، کارآمد و مسئولیت پذير با توجه به رویکردهای جامعه نگر در جهت تأمین نیازهای مختلف مددجویان گام بر مي دارد. اين گروه با پوشش دادن به  واحدهاي تئوري و عملي بسياري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دکتری در حيطه آموزشي بيماري ها و مراقبت هاي پرستاري مربوطه، همچنين آموزش به مددجويان و همياري با آنان در جهت خود مراقب شدن، فلسفه و تئوری پردازی در پرستاری، روش های تحقیق کمی و کیفی، مدیریت آموزش و آزمون سازی تربيت دانشجو  به عهده دارد. درحال حاضر تعداد اعضاي گروه داخلي جراحي اين دانشكده 12 نفر، شامل 1 نفر استاد، 1 نفر دانشيار، 2 نفر استاديار، 7 نفر مربي عضو هيئت علمي و 3 نفر مریی آموزشی كارشناسي ارشد مي باشد.

دکتر منصوره اشقلی فراهانی

مدیر گروه