دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اعضای کمیته پایش
مسئول کمیته: دریادخت مسرور
 
اعضا:

 

  1.  مسئول کمیته پایش هر دانشکده با ابلاغ رئیس دانشکده منصوب می شود.
  2. مسئول کمیته پایش دانشکده موظف است زیر کمیته های تخصصی را تشکیل داده و افرادی جهت مسئولین زیر کمیته ها تعیین و معرفی نماید.
  3. مسئولین زیرکمیته های پایش به مدت یکسال معرفی می گردند و در صورت کارکرد فعال می توانند برای سال بعد نیز انتخاب گردند.