دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
فرایند

بررسی نحوه اجرا و استقرار برنامه (فرآیند):

  • تعیین و ترکیب تیم زیر کمیته های پایش
  • تعیین چک لیست های مورد نیاز
  • ارسال چک لیست ها به قسمت های مرتبط
  • برنامه ریزی جهت پایش عملکرد منطبق با چک لیست های موجود
  • تدوین گزارشات ناشی از پایش
  • تعیین نقاط قابل بهبود و قدرت منتج از گزارشات
  • تصمیم گیری درخصوص نقاط قابل بهبود
  • ارائه نتایج به سایر زیر کمیته های مرتبط
  • ارائه بازخورد نتایج پایش به ذی نفعان

 

خروجی های فرآیند پایش کمیته های تخصصی شامل:

ارائه گزارش به کمیته اصلی پایش دانشگاه هر سه ماه یکبار که شامل شاخص های اندازه گیری شده و پیشنهاد های اصلاحی است.

 

تبصره- در صورت نیاز خروجی های بدست آمده از گزارش پایش زیر کمیته های تخصصی به مسئول کمیته پایش جهت شفاف سازی باید فعالیت های جهت اصلاح و بهبود ارائه گردد.