دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
شرح وظایف

شرح وظایف کمیته پایش:

کمیته پایش پس از اخذ ورودی های زیر اقدام به بررسی می نماید:

  • تطابق و کفایت اهداف با استراتژی های دانشگاه
  • نتایج بدست آمده از فعالیت های انجام شده
  • تعیین و به روزآوری شاخص های عملکردی
  • عملکرد زیر کمیته های تخصصی به نسبت برنامه عملیاتی
  • میزان اثربخشی عملکرد زیر کمیته های تخصصی در راستای اهداف و برنامه های تعریف شده دانشگاه
  • بررسی علل عدم اثر بخشی ها با ذکر علت