دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
فرم

فرم اثربخشی و تحلیل و ذکر علت عدم دستیابی با درصد

                دوره زمانی /تاریخ اندازه­ گيری

شاخص­

معیار پذيرش

نتيجه به دست آمده

تجزيه و تحليل گزارش

ش پیوست (نمودارهای آماری )

شماره اقدام اصلاحی

(در صورت نیاز)