دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
پرستاری سلامت جامعه

گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه متشکل از 5 نفرعضو هیئت علمی است. اعضا هیئت علمی این گروه علاوه بر انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجرائی در دانشکده، دارای سوابق فعالیت در سطوح مختلف نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی هستند.  اعضای هیئت علمی  ضمن تعامل و همکاری با سایر گروه های آموزشی رشته های پرستاری و مامایی دانشکده و نیز واحد بین الملل دانشگاه، در جوامع علمی و حرفه ای ملی و بین المللی عضویت داشته و شرکت فعال دارند . این گروه در کارنامه خود موفقیت هایی چون کسب گرانت ها، جوایز و افتخارات ملی و بین المللی را در کارنامه خود ثبت نموده است.

گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه  عهده دار تدریس در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری پرستاری  به شرح ذیل است.

الف) كارشناسي (BS)پرستاری

-اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي واگير ( 2 واحد).

-پرستاری بهداشت جامعه(1): 2 واحد.

-پرستاری بهداشت جامعه(2):2 واحد.

-پرستاری بهداشت جامعه(3):1 واحد.

-روش شناسی تحقیق در پرستاری 1 واحد

-كارآموزي بهداشت جامعه 1 واحد

و کارورزی عرصه (3واحد)

-پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (1): 3 واحد.

-پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (2): 2 واحد.

- كارآموزي بهداشت مادران و نوزادان 1واحد

-كارورزی بهداشت مادران و نوزادان (2/5 واحد)

ب)  کارشناسي ارشد ناپيوسته (MS) رشته پرستاري سلامت جامعه

-روش هاي آموزش به فرد، خانواده و جامعه 2 واحد (1 واحد نظری-1 واحد کارآموزی)

- نظريه ها و الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها 2 واحد(1 واحد نظری-1 واحد کارآموزی)

-اپيدميولوژي پيشرفته  2 واحد (1/5 واحد نظری -1/5 واحد عملی)

- اخلاق پرستاري و روابط حرفه اي 1/5 واحد (1 واحد نظری-5/0واحد عملی)

- آمار و روش تحقيق پيشرفته 3 واحد (2 واحد نظری-1واحد عملی)

- سلامت زنان و مردان در سنين باروري 2 واحد (1 واحد نظری-1 واحد کارآموزی)

- سلامت زنان و مردان در سنين باروري 2 واحد (1 واحد نظری-1 واحد کارآموزی)

- ارتقاي سلامت و سبك زندگي سالم 2 واحد (1 واحد نظری-1 واحد کارآموزی)

- پرستاري سلامت جامعه (خانواده) 2/5 واحد(1/5 واحد نظری-1 واحد کارآموزی)

- برنامه ريزي و ارزشيابي مراقبت هاي پرستاري براي سلامت جامعه2 واحد(1/5 واحد نظری-1 واحد کارآموزی)

- اقتصاد و پرستاري 1 واحد

-فرهنگ و پرستاري 1 واحد

- نظامهای عرضه خدمات سلامت 1/5 واحد (1 واحد نظری-0/5 واحد کارآموزی)

- پرستاري سلامت جامعه (گروه های آسیب پذیر) 2/5 واحد (1/5 واحد نظری -1 واحد کارآموزی)

-پايان نامه 4 واحد

-کارورزي 6 واحد

ج) دکتری تخصصی (PhD) رشته پرستاری

-چالش های پرستاری 2 واحد

-نقد پزوهش های کمی و کیفی در پرستاری 2 واحد

-روش شناسی تحقیقات در پرستاری 2 واحد

-نظام های آموزش پرستاری در ایران و جهان 2 واحد

-رساله 20 واحد