دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
دفتر تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی: دکتر نعیمه سیدفاطمی

شماره تماس مستقیم: 88201880 

شرح وظایف:

 • تشکيل جلسات شوراي تحصيلات تکميلي بر اساس دستور جلسه تعيين شده و ثبت تصميمات متخذه (دبير)
 • بررسي و اظهار نظر در مورد مسائل آموزشي ارجاع شده از سوي رياست يا معاونت آموزشي دانشکده
 • پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهار چوب ضوابط به شوراي تحصيلات تکميلي
 • پيشنهاد برنامه هاي درسي جديد مورد نياز در راستاي بازنگري کلي برنامه ها
 • بررسي و پيشنهاد برگزاري گرايش هاي جديد پرستاري و مامائي
 • هماهنگي با  اساتيد جهت تدريس در مقطع ارشد و دکترا
 • انجام وظيفه به عنوان استاد راهنماي تحصيلي دانشجويان مقطع دکترا از بدو ورود
 • تعيين استاد راهنماي تحصيلي دانشجويان مقطع ارشد در بدو ورود
 • برگزاري امتحانات جامع دانشجويان دکترا
 • اعلام نتايج آزمون جامع دکترا ( حداکثر يک ماه بعد ) به معاونت آموزشي
 •  انجام هماهنگي هاي لازم جهت ثبت عنوان دانشجويان کارشناسي ارشد( دريافت فرم تکميل شده عنوان پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد طرح در شوراي تحصيلات تکميلي، ارسال به کميته تخصصي گروهها، طرح در شورا جهت تصويب نهائي و تعيين استاد راهنما و مشاور
 • تشکيل جلسات دفاع از عنوان و دفاع از پايان نامه دانشجويان ارشد و هماهنگيهاي لازم با اساتيد و با هماهنگی معاون پژوهشی
 •  اعلام کتبي پذيرش و ثبت موضوع پايان نامه و رساله دانشجويان مقطع ارشد و دکترا
 • دريافت فرم تکميل شده گزارش سه ماهه پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارشد در رابطه با پايان نامه
 • دريافت تائيديه کتبي از استاد راهنما مبني بر آمادگي دانشجويان براي دفاع از پايان نامه
 • تشکيل جلسات دفاع از عنوان، پيش دفاع و دفاع از رساله دانشجويان دکترا با هماهنگی استاد راهنما
 • برگزاري جلسات براي ارائه گزارش 6 ماهه دانشجويان دکترا بعد از دريافت فرم تکميل شده
 • رسيدگي و پيگيری امور اجرائي آموزش و پژوهش دانشجويان ارشد و دکترا بر اساس مقررات و آئين نامه ها

کارشناسان دفنر تحصیلات تکمیلی: مهدیه امیری و مریم ناطقی

شماره تماس: 88882886 داخلی 1308 و 1309 

شرح وظایف:

 • انجام كليه امور آموزشي دانشجويان: ثبت نام، انتخاب واحد، درخواست هاي دانشجويي (مهماني، انصراف، انتقال، بازگشت به تحصيل و ...) برگزاري امتحانات پايان ترم، فراغت از تحصيل
 • تهيه و تنظيم آمار دانشجويان در هر نيمسال به تفكيك رشته، مقطع و ...
 • بررسي و اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان در هر ترم
 • صدور معرفي نامه، گواهي اشتغال به تحصيل
 • تكميل فرم هاي ارزشيابي اساتيد و پيگيري ثبت نمرات در سما توسط اساتيد
 • پايش مستمر تمامي فرايندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصلاحي مورد نياز
 • پيگيری مراحل مختلف در ارتباط با پايان‌نامه دانشجويان ازمرحله انتخاب موضوع، تصويب، دريافت گزارش پيشرفت کار
 • گزارش‌هاي مورد نياز دفتر در خصوص آمار و اطلاعات مقطع تحصيلات تكميلي (تعداد پايان نامه ها،تعداد اساتيد راهنماو...)
 • بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا
 • پاسخ گویی وراهنمایی دانشجویاندر خصوص انجام مراحل پژوهشي (از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهايي)
 • اعلام و انتقال اطلاعات مربوط به آيين‌نامه‌ها و مصوبات جديد وزارت‌خانه و دانشگاهو گزارش‌های مربوط به وضعيت تحصيلی دانشجويان(از طريق ايميل، بورد تحصيلات تكميليو سايت دانشكده)
 • بروزرساني قوانين و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی در سايت دانشكده
 • بروز رساني ليست اساتيد راهنما و عناوين تصويب شده در حال اجرا در سايت دانشكده
 • پاسخ گویی به اعضاء هيت علمي در خصوص مسائل مربوط به انجام پايان نامه
 • هماهنگي با دانشجويان دكتري درخصوص برگزاري آزمون جامع
 • هماهنگي بااساتيد طراح سوال آزمون جامع
 • تهيه پوشه آزمون جامع و مجري برگزاري در روزهاي آزمون
 • تهيه فرم هاي مربوط به فرايند انجام پايان نامه و پيگيري جهت قرار گرفتن در سايت
 • هماهنگي وپيگيري درخصوص برگزاري جلسات معارفه دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتري
 • انجام امور مربوط به دفاع از پرپوزال هاي دكتري و گزارشات 6 ماهه
 • اطلاع رساني برگزاري جلسات دفاع از پروپوزال، پيش دفاع و دفاع نهايي در سايت دانشكده
 • تهيه پوشه پيش دفاع و دفاع نهايي دكتري
 • تهيه پوشه دفاع نهايي دانشجويان ارشد
 • آماده كردن پوشه تحصيلات تكميلي (دريافت فايل الكترونيكي عنوان ها و فرم هاي اساتيد راهنما و مشاور و انتخاب ناظر و ...)
 • ارسال دعوت نامه جلسات، هماهنگي جهت پذيرايي و سالن و هماهنگي با افراد جهت تشكيل جلسه
 • تنظيم صورتجلسه تحصيلات تكميلي
 • ارسال مصوبات شورا به ذينفعان
 • بايگاني فرم ها و موارد ارجاعي
 • پيگيري در خصوص مسايل آموزشي و پ‍ژوهشي دانشجويان بين الملل (خانم اميري)
 • ثبت دروس ترم (مدير سيستم سما خانم ناطقي)
 • انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود (مدير سيستم سما خانم ناطقي)
 • رفع اشکالات در سیستم سما (مدير سيستم سما خانم ناطقي)
 • ثبت نمرات و فارغ التحصیلی دانشجویان (مدير سيستم سما خانم ناطقي)
 • مکاتبات درخصوص سما (مدير سيستم سما خانم ناطقي)
 •  وارد كردن كارنامه مخدوش دانشجويان قديمي در سيستم سما (مدير سيستم سما خانم ناطقي)
 • انجام ساير وظايف محوله مرتبط با پست مورد تصدي و ارجاعي از طرف مسئول مربوطه