جمعه ١١ فروردين ١٣٩٦
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرح وظایف مدیر گروه

شرح وظايف مديران گروه

 1. تدوين برنامه عملياتی در راستای برنامه استراتژيک دانشکده و ارائه گزارش 6 ماه
 2. همکاری در استقرار مديريت فرآيندهای آموزشی دانشکده
 3. نظارت بر روز رسانی محتوای فارسی و انگليسی گروه
 4. هماهنگ ساختن فعاليت های آموزشي و پژوهشی در رشته مربوط
 5. تنظيم برنامه های آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است
 6. نظارت بر نحوها ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه های و سرفصل ها مصوب
 7. اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه
 8. اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهای درسي آنان
 9. بررسي طرح های تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي- پژوهشی دانشكده
 10. اظهارنظر درباره مأموريت های اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشی دانشكده
 11. پيش بيني نيازگروه به استخدام اعضاي هيات علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشکده براي ارجاع به مراجع ذيربط
 12. ارزيابي سالانه كارگروه براي طرح در شوراي آموزشي- پژوهشی
 13. برنامه ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه ريزي تفويض كرده است؛
 14. بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سر فصل ها و تجديد نظر در عنوان درس ها از حيث اصلي يا اختياري بودن و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفت های علمي براي پيشنهاد وتصويب در شوراي عالي برنامه ريزي 
 15. تنظيم برنامه اموزش تئوري و عملي
 16. ابلاغ برنامه تنظيمي به هريک از اعضاء گروه
 17. نظارت و کنترل براجراي فعاليت هاي اموزشي ازطريق:
 • بازديد از مراکز اموزش باليني
 • ارزيابي 360 درجه اساتيد
 • جلسه با نمايندگان کلاس