دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
زير گروه ها و شاخه ها

با توجه به مشخص نمودن واحدهاي مركز توسعه آموزش و مطالعاتدانشگاه وظايف واحدهاي دفتر توسعه و مسئولين آن در دانشكده پرستاري و مامايي به شرح زير مشخص شده است.

 

 رديف

  وظايف

  مسئول واحد

  1

  رشد و بالندگي (توانمندسازي)

 (Faculty & Staff development)

سركار خانم دريادخت مسرور رودسري

  2

  برنامه ريزي درسي و آموزشي

(Curriculum Development)

مدبران گروه های آموزشی _ اداره آموزش

  3

  پژوهش در آموزش

(Research in Education)

سركار خانم دكتر سرور پرويزي

  4

  ارزشيابي (Evaluation)

دانشجو: سركار خانم دريادخت مسرور رودسري

هيئت علمي: سركار خانم دريادخت مسرور رودسري

دروني: سركار خانم دريادخت مسرور رودسري

برنامه: سركار خانم دريادخت مسرور رودسري

  5

  استعدادهاي درخشان

(Talented student)

سركار خانم ها ژاله محمدعليها – دريادخت مسرور رودسري

  6

  مركز مهارت هاي باليني (Skill lab)

سركار خانم فاطمه محدث اردبيلي

7

جشنواره آموزشي شهيد مطهري،
 وثوق و ...

 (National Education festivals)

سركار خانم دريادخت مسرور رودسري

8

آموزش مجازي

(Virtual Education)

سركار خانم دكتر سرور پرويزي

9

آموزش پاسخگو

(Accountable Education)

دکتر حمید پیروی- دريادخت مسرور رودسري

10

شبكه آموزش

(medical education committee)

دکتر حمید پیروی- دريادخت مسرور رودسري- مديران گروه هاي آموزشي

11

كميته مشورتي دانشجويي

(student consultation committee)

سركار خانم دريادخت مسرور رودسري- نماينده كميته مشورتي دانشجويان

12

واحد تشويق و پاداش

(reward & excellency center)

دکتر حمید پیروی-دريادخت مسرور رودسري- مدير گروه هاي آموزشي برحسب هيئت علمي منتخب هر گروه