دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها

جلسه دفاع از پروپوزال خانم لیلا اسماعیل پوردانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱ | 
عنوان: بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان های استان آدربایجان غربی در سال ۱۳۹۶
سرکار خانم عزت جعفر جلال، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر نعیمه سید فاطمی ، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم دکترمهرنوش اینانلو ، استاد محترم ناظر
سرکار خانم مهناز سیدالشهدایی ،استاد محترم ناظر
زمان: روزچهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۸ ساعت ۱۲-۱۰
محل برگزاری:  نیم طبقه دوم اتاق ۲۰۷

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم دنیا علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱ | 
عنوان: بررسی مقایسه ای دیدگاه پرستاران و اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه در زمینه عوامل تاثیرگذار بر مشارکت فعال خانواده در برنامه ی مراقبتی
جناب آقای دکتر نورالدین محمدی، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر حمید پیروی ، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم دکتر نعیمه سید فاطمی ، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکترطاهره نجفی قزلجه ،استاد محترم ناظر
زمان: روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۸ ساعت ۱۵-۱۳
محل برگزاری:  نیم طبقه دوم اتاق ۲۰۷

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال حسین محمدی دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۳۰ | 
عنوان: بررسی ارتباط استرس درک شده با استقلال عملکردی در سالمندان مبتلا به بی اختیاری ادرار مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی  هاشمی نژاد در سال ۱۳۹۶
سرکار خانم دکتر باستانی، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر سیدفاطمی، استاد محترم نماینده تحصیلات تکمیلی
جناب آقای دکتر محمدی ، استاد محترم ناظر
سرکارخانم بزرگ نژاد ، استاد محترم ناظر
 
زمان: روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۹/۸  ساعت ۹ -۷:۳۰ 
محل برگزاری:  نیم طبقه دوم اتاق ۲۰۷ 

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال سارا مرادی دانشجوی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | 
عنوان : بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنیاز به عملکرد جنسی و رضایت زتاشویی زنان با سرطان رحم تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مجتمعپژوهشی آموزشی درمانی امام خمینی ره تهران ۱۳۹۶
سرکار خانم دکتر نیسانی استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر امینی، استاد محترم نماینده تحصیلات تکمیلی
سرکارخانم دکتر اکبری ، استاد محترم ناظر
سرکارخانم جمشیدی منش، استاد محترم ناظر
 
زمان: روز شنبه مورخ۹۶/۹/۴  ساعت ۱۲ -۱۰
محل برگزاری: 
 نیم طبقه دوم  اتاق  ۲۰۷

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال آقای جواد فخر پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۷ | 
عنوان: بررسی  خشونت عرضی و تنش تجربه شده در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهر تهران1396
سرکار خانم دکتر مهناز شوقی، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم دکتر صدیقه خنجری، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر مهرنوش اینانلو،استاد محترم ناظر
زمان: روزچهارشنبه مورخ 96/9/22 ساعت 15-13
محل برگزاری:  نیم طبقه دوم اتاق 207

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه غفوری دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۵ | 
عنوان:طراحی الگو نظارت پرستاری در ایران
سرکارخانم دکترسیده فاطمه حق دوست اسکوئی، استاد محترم راهنما
سرکارخانم دکتر سرور پرویزی ، استاد محترم مشاور
جناب آقای دکترنورالدین محمدی،استاد محترم مشاور
سرکارخانم دکترفروغ رفیعی،استاد محترم ناظر
جناب آقای دکتر حمید پیروی ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکترزهره ونکی، استاد محترم ناظر
جناب آقای دکترعباس عباس زاده ، استاد محترم ناظر
 
زمان: روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۱ ساعت ۱۵-۱۳
محل برگزاری: شورای یک نیم طبقه هفتم

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم شادیه کنعانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
عنوان: بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش خانواده محور و بیمار محور بر کیفیت زندگی بیماران دارای استومی  گوارشی 
سرکار خانم فریبا نصیری زیبا، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر لیلی بریم نژاد ، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم فاطمه محدث اردبیلی ،  استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر سرور پرویزی،  استاد محترم ناظر
زمان: روزچهار شنبه مورخ ۹۶/۹/۱ ساعت ۱۵-۱۳
محل برگزاری:  نیم طبقه دوم اتاق۲۰۷

دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم شادیه کنعانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
عنوان: بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش خانواده محور و بیمار محور بر کیفیت زندگی بیماران دارای استومی  گوارشی 
سرکار خانم فریبا نصیری زیبا، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر لیلی بریم نژاد ، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم فاطمه محدث اردبیلی ،  استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر سرور پرویزی،  استاد محترم ناظر
زمان: روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۹/۱ ساعت ۱۵-۱۳
محل برگزاری:  نیم طبقه دوم اتاق ۲۰۷

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مهتاب جمالی مقدم دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
 عنوان: بررسی استقلال عملکردی و ارتباط آن با رضایت از زندگی در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران در سال 1396
سرکار خانم دکتر باستانی، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر اسکوئی، استاد محترم نماینده تحصیلات تکمیلی
سرکارخانم دکتر سید فاطمی ، استاد محترم ناظر
سرکارخانم سیدالشهدایی ، استاد محترم ناظر
 
زمان:  روز چهار شنبه مورخ 96/9/1  ساعت 9 -7:30 
محل برگزاری: نیم طبقه دوم اتاق 207 

دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا شریفی هریس دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
عنوان : مقایسه تاثیر مصرف جلدی پماد زیتون و کالندولا بر التهاب پوستی ناشی از پوشک کودکان
سرکار خانم دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر شهرام عبدلی اسکویی، استاد محترم مشاور
جناب آقای حمید حقانی، استاد محترم مشاور آمار
سرکار خانم دکتر شجاعی، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر معصومه خیرخواه، استاد محترم ناظر
سرکار خانم لیلا نیسانی، استاد محترم ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی
 
زمان: روزچهارشنبه مورخ ۲۴/۸/۹۶   ساعت ۱۵-۱۳ 

محل برگزاری: کلاس ۱۴ 

دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم تنی جوادیان قره داغی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 
عنوان :مقایسه دوروش مکیدن غیر مغذی پستانک و انگشت مادر حین تغذیه لوله ای بر شاخص های فیزیولوژیک در نوزادان  نارس
سرکارخانم دکترسرور پرویزی، استاد محترم راهنما
سرکارخانم سونیا آرزومانیانس ، استاد محترم مشاور
جناب آقای حمید حقانی،استاد محترم مشاورآمار
سرکارخانم دکترلیلی بریم نژاد،استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکترمهنازشوقی ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم سارا جانمحمدی،نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان: روزچهارشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۴ساعت ۱۵-۱۳
محل برگزاری: اتاق ۲۰۷

دفعات مشاهده: 90 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم حلیمه بینائیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 
عنوان:  بررسی شدت درد بیماران در هنگام مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان­های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۶
سرکار خانم ژاله محمد علیها، استاد محترم راهنما
سرکارخانم دکتر آلیس خاچیان، استاد محترم مشاور
جناب آقای دکترحمید پیروی ، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم مهری بزرگ نژاد،  استاد محترم ناظر
جناب آقای دکتر نورالدین محمدی،  استاد محترم ناظر
زمان: روزشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۱ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
محل برگزاری: نیم طبقه دوم اتاق ۲۰۷

دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم معصومه صفرخانلو دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۷ | 
عنوان: بررسی تأثیر اجرای طرح ترخیص بر دانش مراقبتی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب تحت عمل جراحی 
سرکار خانم فهمیه ثابتی، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر رضا عباس زاده، استاد محترم مشاور
سرکار خانم دکتر سرور پرویزی، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم دکتر لیلی بریم نژاد،  استاد محترم ناظر
جناب آقای دکتر نورالدین محمدی،  استاد محترم ناظر
زمان: روزدوشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۹ ساعت ۱۲-۱۰
محل برگزاری:  شورای یک

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نرگس بحیرائی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۴ | 
 عنوان: تأثیر اجرای برنامه آموزشی با رویکرد خانواده محور بر رفتارهای خودمدیریتی افراد مبتلا به صرع​
سرکار خانم دکتر آلیس خاچیان، استاد محترم راهنما
سرکار خانم مهناز سیدالشهدایی، استاد محترم مشاور
سرکار خانم آغافاطمه حسینی، استاد محترم مشاور آمار
سرکار خانم دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد محترم ناظر
سرکار خانم فریبا نصیری زیبا، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر فریده باستانی، استاد محترم ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی
 
زمان:  روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۸/۱۷  ساعت ۱۳-۱۱
محل برگزاری:  کلاس ۱۴  

دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال آقای مسعود عبدالهی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۳ | 
عنوان:  بررسی خطاهای پرستاری منجر به اقامه دعوی و ارتباط آن با مشخصات فردی و عوامل شغلی در پرستاران شاغل در ایران طی ۵ سال اخیر (۱۳۹۶-۱۳۹۱)
سرکار خانم دکتر تهمینه صالحی، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر مسعود قادی پاشا، استاد محترم مشاور
سرکار خانم دکتر سودابه جولایی ، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم دکتر آلیس خاچیان،  استاد محترم ناظر
سرکار خانم عزت جعفر جلال ،  استاد محترم ناظر
زمان: روزچهارشنبه مورخ۹۶/۸/۱۷ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
محل برگزاری:  
اتاق ۲۰۷ واقع در نیم طبقه دوم 

دفعات مشاهده: 158 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مریم فولادی تالاری ، دانشجوی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۳ | 
عنوان : بررسی به کار گیری سونوگرافی ترنس لابیال با ناکید بر نقطه مرکزی سمفیز پوبیس در پیش بینی وقوع زایمان طبیعی
سرکار خانم دکتر اکبری، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر کاشانیان، استاد محترم مشاور
سرکارخانم دکتر باستانی، استاد محترم نماینده تحصیلات تکمیلی
سرکارخانم دکتر خیرخواه ، استاد محترم داور
سرکارخانم دکتر حسن پور ، استاد محترم داور
 
زمان: روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۸/۱۷  ساعت ۱۰- ۸
محل برگزاری: اتاق ۲۰۷ واقع در نیم طبقه دوم 

دفعات مشاهده: 148 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مائده چابک دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۳ | 
عنوان: بررسی ارتباط سلامت معنوی با خودکارآمدی عمومی در سالمندان مناطق منتخب شهر تهران سال ۱۳۹۴
سرکارخانم زهرا کاشانی نیا، استاد محترم راهنما
جناب آقای حمید حقانی،استاد محترم مشاورآمار
سرکارخانم دکترمنصوره اشقلی فراهانی،استاد محترم ناظر
جناب آقای دکترنورالدین محمدی ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم مرحمت فراهانی نیا،نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان:  روزدوشنبه مورخ ۹۶/۸/۱۵ ساعت ۱۵-۱۳
محل برگزاری: سالن شورای یک –نیم طبقه هفتم

دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال بهروز عباسی دانشجوی ارشد سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۹ | 
عنوان : بررسی ارتباط سواد سلامت با نگرش و عملکرد نسبت به غربالگری سرطان پروستات در مردان ساکن غرب تهران،۱۳۹۶
سرکار خانم فراهانی نیا، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر محمدی، استاد محترم نماینده تحصیلات تکمیلی
سرکارخانم دکتر اسکوئی ، استاد محترم ناظر
سرکارخانم جان محمدی، استاد محترم ناظر
 
زمان: روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۸/۱۷  ساعت ۱۲ -۱۰
محل برگزاری: اتاق  ۲۰۷ نیم طبقه دوم  

دفعات مشاهده: 189 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم زینب ملائی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۹ | 
عنوان : بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار گوشی هوشمند بر دانش و مهارت دانشجویان کارشناسی پرستاری در احیای قلبی-ریوی پایه بزرگسالان
سرکار خانم دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم دکترآلیس خاچیان،  استاد محترم ناظر
جناب آقای دکتر حمید پیروی،  استاد محترم ناظر
زمان: روزسه شنبه مورخ ۹۶/۸/۱۶ ساعت  ۱۵-۱۳
محل برگزاری: اتاق ۲۰۷  واقع در نیم طبقه دوم

دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم محسنی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 
 عنوان: بررسی تاثیر تمرینات یوگا بر کیفیت زندگی و پیامدهای لقاح آزمایشگاهی وعلائم زنان مبتلا  به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان ناباروری
سرکارخانم دکترلیلا امینی، استاد محترم راهنما
سرکارخانم دکترهما بهرامی،استاد محترم مشاور
جناب آقای دکترحمیدپیروی،استاد محترم ناظر
سرکارخانم لیلا نیسانی سامانی ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکترمعصومه خیرخواه،نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان:  روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۸/۹۶ساعت ۱۰-۸
محل برگزاری: کلاس ۲۰۷- نیم طبقه دوم

دفعات مشاهده: 210 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش