دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • منوی شماره ی 1فهرست افرادخانم دکتر فروغ رفیعی
ریاست
دانشکده پرستاری و مامایی
fnmiums.ac.ir
خانم مریم آبنوج
مسئول دفتر ریاست
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم سمیه پورمرتضی
مسئول روابط عمومی
دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر حمید پیروی
سرپرست معاونت آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
education.fnmiums.ac.ir
خانم لیلا صابر
مسئول دفتر معاونت آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی
مدیر تحصیلات تکمیلی
دانشکده پرستاری و مامایی
seyedfatemi.niums.ac.ir
خانم نسرین محقق
رئیس اداره آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر ناهید اکبری
معاونت پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی
akbari.niums.ac.ir
خانم معصومه عبدلی
مسئول دفتر معاونت پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم مهناز سیدالشهدایی
معاونت اداری و مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
seyedoshohadaee.miums.ac.ir

خانم دکتر سودابه جولائی
سرپرست معاونت بین الملل
دانشکده پرستاری و مامایی
international.fnmiums.ac.ir

خانم زهرا احمدی
مشاور رئیس در امور فرهنگی دانشجویی
دانشکده پرستاری و مامایی
ahmadi.ziums.ac.ir