دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها
  • لینک های مفید

فهرست افرادآقای دکتر حمید پیروی
رئیس
دانشکده پرستاری و مامایی
fnmiums.ac.ir
خانم مریم آبنوج
مسئول دفتر ریاست
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم فرنوش رهنمائی
مسئول روابط عمومی و مدیر وب سایت
دانشکده پرستاری و مامایی
rahnamaee.fiums.ac.ir

خانم دکتر طاهره نجفی
معاون آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
education.fnmiums.ac.ir
خانم لیلا صابر
مسئول دفتر معاونت آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی
مدیر تحصیلات تکمیلی
دانشکده پرستاری و مامایی
seyedfatemi.niums.ac.ir
خانم نسرین محقق
رئیس اداره خدمات آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم دکتر صدیقه خنجری
مدیر گروه پرستاری کودکان و پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم ژاله محمدعلیها
مدیر گروه پرستاری مراقبت های ویژه و اورژانس
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی
مدیر گروه روان پرستاری و پرستاری توانبخشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی
مدیر گروه پرسـتاری داخـلـی-جـراحـی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مرحمت فراهانی نیا
مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم دکتر فریده باستانی
مدیر گروه پرستاری سالمندی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم دکتر منصوره جمشیدی منش
مدیر گروه بهداشت باروری
دانشکده پرستاری و مامایی
jamshidi.miums.ac.ir
خانم دکتر معصومه خیرخواه
مدیر گروه مامایی
دانشکده پرستاریو مامایی

خانم دکتر معصومه خیرخواه
معاونت پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم سمیه پورمرتضی
کتابدار
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم فاطمه قمری
رئیس کتابخانه
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مهندس نگار یوسف زاده
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم مهناز سیدالشهدایی
معاونت اداری و مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
seyedoshohadaee.miums.ac.ir
خانم فیروزه نقره
مسئول دفتر معاونت اداری و مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم الناز کاشانی
رئیس اداره امور اداری
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم رویا طوفانی
رئیس امور مالی
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر سودابه جولائی
معاون بین الملل
دانشکده پرستاری و مامایی
international.fnmiums.ac.ir

خانم زهرا احمدی
مشاور رئیس در امور فرهنگی دانشجویی
دانشکده پرستاری و مامایی
ahmadi.ziums.ac.ir
خانم فریبا فهمیده
مسئول دفتر واحد دانشجویی فرهنگی
دانشکده پرستاری و مامایی