دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها

فهرست افرادخانم دکتر فروغ رفیعی
ریاست
دانشکده پرستاری و مامایی
fnmiums.ac.ir
خانم مریم آبنوج
مسئول دفتر ریاست
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم سمیه پورمرتضی
مسئول روابط عمومی
دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر حمید پیروی
سرپرست معاونت آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
education.fnmiums.ac.ir
خانم لیلا صابر
مسئول دفتر معاونت آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی
مدیر تحصیلات تکمیلی
دانشکده پرستاری و مامایی
seyedfatemi.niums.ac.ir
خانم نسرین محقق
رئیس اداره آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر ناهید اکبری
معاونت پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی
akbari.niums.ac.ir
خانم معصومه عبدلی
مسئول دفتر معاونت پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم مهناز سیدالشهدایی
معاونت اداری و مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
seyedoshohadaee.miums.ac.ir
خانم فیروزه نقره
مسئول دفتر معاونت اداری و مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم الناز کاشانی
رئیس امور اداری
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم رویا طوفانی
رئیس امور مالی
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر سودابه جولائی
سرپرست معاونت بین الملل
دانشکده پرستاری و مامایی
international.fnmiums.ac.ir
خانم فریبا فهمیده
مسئول دفتر معاونت بین الملل
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم زهرا احمدی
مشاور رئیس در امور فرهنگی دانشجویی
دانشکده پرستاری و مامایی
ahmadi.ziums.ac.ir
خانم فریبا فهمیده
مسئول دفتر واحد دانشجویی فرهنگی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم زهرا اسکندری
کارمند واحد دانشجویی فرهنگی
دانشکده پرستاری و مامایی