دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر حمید پیروی
پست الکترونیکfnmiums.ac.ir
شماره تلفن۸۸۲۰۱۸۸۰
رشته تحصیلیدکترای پرستاری
پست سازمانیرئیس
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۷/۳۰

[ برگشت به فهرست افراد ]