دانشکده پرستاری و مامایی

خانم مهناز سیدالشهدایی
پست الکترونیکseyedoshohadaee.miums.ac.ir
شماره تلفن88201899
رشته تحصیلیآموزش پرستاری داخلی جراحی
پست سازمانیمعاونت اداری و مالی
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۱

[ برگشت به فهرست افراد ]