دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر سودابه جولائی
پست الکترونیکinternational.fnmiums.ac.ir
شماره تلفن88208161
رشته تحصیلیدکترای آموزش پرستاری- فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی
پست سازمانیمعاون بین الملل
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۹/۱۱

[ برگشت به فهرست افراد ]