دانشکده پرستاری و مامایی

خانم زهرا احمدی
پست الکترونیکahmadi.ziums.ac.ir
شماره تلفن88208161
رشته تحصیلیفوق لیسانس پرستاری آموزش بهداشت جامعه
پست سازمانیمشاور رئیس در امور فرهنگی دانشجویی
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۱

[ برگشت به فهرست افراد ]