دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی
پست الکترونیکseyedfatemi.niums.ac.ir
شماره تلفن۸۸۲۰۱۸۸۰
رشته تحصیلیدکترای آموزش پرستاری
پست سازمانیمدیر تحصیلات تکمیلی
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲

[ برگشت به فهرست افراد ]