دانشکده پرستاری و مامایی

خانم الناز کاشانی
رشته تحصیلیفوق لیسانس مدیریت دولتی
پست سازمانیرئیس اداره امور اداری
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۷/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]