دانشکده پرستاری و مامایی- اعضاء
اعضاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 

اعضای شورای آموزشی دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر حمید پیروی رئیس دانشکده
۲ فاطمه قمری معاون اداری و مالی
۴ زهرا احمدی معاون دانشجویی و فرهنگی
۵ دکتر معصومه خیرخواه معاون پژوهشی
۶ دریادخت مسرور مدیر دفتر توسعه آموزش
۷ دکتر نعیمه سیدفاطمی مدیرگروه پرستاری کودکان  و روان پرستاری
۸ دکتر فریده باستانی مدیر گروه آموزشی بهداشت جامعه
۹ دکتر منصوره جمشیدی منش مدیرگروه آموزشی مامایی، بهداشت باروری و بارداری
۱۰ دکتر آلیس خاچیان مدیر گروه آموزشی داخلی و  جراحی
۱۱ دکتر طاهره نجفی قزلجه مدیرگروه آموزشی مدیریت پرستاری
۱۲ سارا جان محمدی مسئول  اساتید مشاور
۱۳ نسرین محقق رئیس  اداره آموزش

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.15173.50052.fa
برگشت به اصل مطلب