دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه ارائه گزارش شش ماهه سیما هاشمی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | 
 تبیین فرآیند مراقبت خانواده محور در جامعه ایرانی: گراندد تئوری

 دکتر نورالدین محمدی، استاد راهنمای اول
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای دوم
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر سودابه جولائی، استاد ناظر
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد ناظر
دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66197.fa
برگشت به اصل مطلب