دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه ضیاء الدین ماهری قوجق دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۳۰ | 
بررسی تاثیر آموزش روش های مثبت اندیشی بر افسردگی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهرستان گنبد کاووس

عزت جعفرجلال، استاد راهنما
دکترمهرنوش اینانو، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
فریبا نصیری زیبا، استاد محترم ناظر
دکترمرجان مردانی، استاد محترم ناظر
دکتر نعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

مکان: چهارشنبه ۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲-۱۰
زمان: شورای ۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66261.fa
برگشت به اصل مطلب