دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از عنوان اکبر شیخ رابری دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | 
تبیین فرایند تشخیص ایست قلبی در شرف وقوع در بیماران بخش ویژه

دکترفروغ رفیعی،استاد راهنما
دکترطاهره نجفی قزلجه، استاد مشاور
دکترلیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکترنورالدین محمدی، استاد ناظر
دکترحمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۳-۱۲
مکان: سالن شورای ۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66707.fa
برگشت به اصل مطلب