دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه معصومه احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۲ | 
بررسی ارتباط نگرش معنوی با همدلی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال ۱۳۹۵

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنمای اول
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای دوم
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مرحمت فراهانی نیا، استاد ناظر
دکتر مهرنوش اینانلو، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن شورای ۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66838.fa
برگشت به اصل مطلب