دانشکده پرستاری و مامایی- مـعـاونـت اداری و مـالـی
شورای اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اهداف شورا:   

  • هماهنگی در امور اجرایی دانشکده
  • بررسی مشکلات کارکنان
  • اجرایی کردن نظام اداری و مالی در دانشکده  (منظور آیین نامه ها و دستورالعمل ها)
  • ارتقاء روشهای کار اداری
  • افزایش مشارکت کارکنان در اداره امور دانشکده

اعضای شورای اداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم دکتر رفیعی

رئیس دانشکده

2

خانم دکتر سیدفاطمی

مدیر تحصیلات تکمیلی

3

خانم سیدالشهدائی

معاون اداری و مالی

4

خانم احمدی

معاون فرهنگی و امور دانشجویی

5

خانم دکتر اکبری

معاون پژوهشی

6

خانم دکتر بریم نژاد

معاون آموزشی

7

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.1932.44228.fa
برگشت به اصل مطلب