دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
انتصاب مسئولین برنامه ریزی نظری و بالینی رشته های پرستاری و مامایی و بهداشت باروری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
خانم دکتر رفیعی ریاست دانشکده در احکامی جداگانه سرکار خانم محمد علیها را به عنوان مسئول برنامه ریزی نظری و بالینی پرستاری و سرکار خانم دکتر امیری فراهانی را به عنوان مسئول برنامه ریزی نظری و بالینی رشته های مامایی و بهداشت باروری منصوب نمودند.
متن احکام به شرح زیر است:
AWT IMAGEAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.54521.fa
برگشت به اصل مطلب