دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
دست به دست هم پیش به سوی دانشگاه نسل سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | 
هفتاد و هفتمین جلسه شورای آموزشی در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ همراه با مروری بر ویژه گی های دانشگاه نسل سوم برگزار شد. دراین جلسه که با شرکت مدیران گروه های آموزشی و مسئولین دانشکده تشکیل شد پس از طرح مسائل آموزشی هفته، دکتر جولایی ضرورت حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و ویژگی های این دانشگاه ها را ارائه کردند و جلسه با پرسش و پاسخ و بحث در این زمینه ادامه یافت.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.59647.fa
برگشت به اصل مطلب