دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
تشکیل جلسه شورای بین الملل سازی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
جلسه شورای بین الملل سازی دانشکده روز دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱ با حضور دکتر پیروی رئیس دانشکده و اعضاء شورای بین المللی سازی دکتر رفیعی، دکتر اسکوئی، دکتر جولایی، دکتر نجفی و دکتر خیرخواه در دفتر رئیس دانشکده تشکیل شد.
در این جلسه دکتر جولائی معاون بین الملل دانشکده به ارائه گزارش جلسه بین المللی سازی دانشگاه پرداخت و اعضاء درخصوص پی گیری اهداف دانشگاه در راستای بین المللی سازی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.59715.fa
برگشت به اصل مطلب