دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
برگزاری امتحان OSCE

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | 
چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳ امتحان بالینی دانشجویان پرستاری عرصه واحد سوختگی به صورت عملی (OSCE) در مرکز مهارت های بالینی دانشکده به سرپرستی فاطمه محدث برگزار شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.59864.fa
برگشت به اصل مطلب