دانشکده پرستاری و مامایی- نگارش وابستگی سازمانی
نگارش وابستگی سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۹ | 
نحوه نگارش وابستگی سازمانی در تولیدات و انتشارات علمی

 از اساتید، دانشجویان و کارشناسان تقاضا می شود در تمامی انتشارات خود (اعم از مقاله، کتاب، سخنرانی، پوستر و...) وابستگی سازمانی را به صورت زیر درج نمایند.

 
فارسی:

نام، نام خانوادگی، رتبه علمی، مرکز مراقبت های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
 
انگلیسی:

Name, last name, Academic rank, Nursing Care Research Center (NCRC), School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.38442.71107.fa
برگشت به اصل مطلب