دانشکده پرستاری و مامایی- معرفی مسئول مرکز
معرفی مسئول مرکز مهارت های بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 
مسئول مرکز مهارت های بالینی و مسئول درس اصول و فنون پرستاری (تئوری و عملی): فاطمه محدث اردبیلی
تلفن: ۴۳۶۵۱۶۰۹
شرح وظایف:
  • هماهنگی با اداره آموزش و مدیران گروه ها 
  • هماهنگی و نظارت وهمکاری در برگزاری آزمونOSCE  و چیدمان ایستگاه ها
  • نظارت بر تشکیل کلاس ها در مرکز مهارت های بالینی
  • اعلام برنامه های مرکز مهارت های بالینی به معاون آموزشی و مدیران گروه
  • آشنایی با معرفی مولاژها برای اجرای برنامه های آموزشی
  • نظارت بر استفاده صحیح از مولاژها و وسایل مرکز
  • برنامه ریزی و هماهنگی در تهیه مولاژها و وسایل کمک آموزشی لازم برای مرکز مهارت های بالینی
  • تهیه برنامه زمانبندی کلاس ها و تمرینات آزاد دانشجویان در مرکز مهارت های بالینی
  • نیازسنجی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان در زمینه وسایل کمک آموزشی مورد نیاز در مرکز و اقدام جهت رفع نیازها
  • بررسی درخواست برای مولاژ، وسایل مرکز و اقدام متناسب
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.38717.72129.fa
برگشت به اصل مطلب