اخبار دانشکده

  • 1401/12/02 - 11:23
  • - تعداد بازدید: 36
  • - تعداد بازدید کنندگان: 34
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی سکینه حافظ احمد صادق دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه واحد بین الملل

عنوان: Investigating knowledge, attitude, and practice regarding pressure ulcers prevention among intensive care unit nursing staff working at hospitals in Al-Basra and Dhi-Qar cities, Iraq, 2022

11813.mp3 جلسه دفاع نهایی سکینه حافظ احمد صادق دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه واحد بین الملل

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنما

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/12/03 ساعت 9:30-8:30

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11813
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings