بنام خدا
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیش از ۴۰ سال سابقه در زمینه پذیرش دانشجو در رشته های پرستاری و مامایی افتخار دارد به عنوان یکی از موثرترین دانشکده های پرستاری و مامایی در سطح کشور، دانش آموختگان این رشته ها را برای ایفای نقش های مدیریتی، آموزشی و درمانی تربیت کند. کانون توجه دانشکده در حال حاضر، ارتقای کیفیت آموزش بالینی، به ویژه در مقطع کارشناسی، حفظ کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی و خلق منابع است.
حفظ شان و کرامت نیروی انسانی از وظایف اصلی مسئولان دانشکده محسوب می شود. در مقابل، مسئولیت پذیری و پاسخگویی متناسب با اختیارات از جانب همه همکاران، زمینه ساز همکاری نزدیک و صمیمانه کادر آموزشی، کارمندان محترم و کارکنان گرامی واحدهای مختلف در دستیابی موسسه به اهداف راهبردی است. امید است بتوان با پایبندی به تعهدات و توجه به اهداف راهبردی دانشگاه مسیر حرکت دانشکده به سوی تعالی را هموار کرد.

دکتر حمید پیروی
رئیس دانشکده
Template settings