دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افرادآقای دکتر حمید پیروی
رئیس
دانشکده پرستاری و مامایی
fnmiums.ac.ir
خانم مریم آبنوج
مسئول دفتر ریاست و معاونت اداری مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم فرنوش رهنمائی
مسئول روابط عمومی/ مدیر وب سایت
دانشکده پرستاری و مامایی
rahnamaee.fiums.ac.ir

خانم دکتر تهمینه صالحی
معاون آموزشی و امور بین الملل
دانشکده پرستاری و مامایی
education.fnmiums.ac.ir
خانم لیلا صابر
مسئول دفتر معاونت آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم فریبا فهمیده
مسئول دفتر، دفتر توسعه آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر آلیس خاچیان
مدیر گروه، گروه آموزشی داخلی و جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی
khachian.aiums.ac.ir
خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
farahani.maiums.ac.ir
خانم مهناز سیدالشهدایی
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Seyedoshohadaee.miums.ac.ir
خانم دریادخت مسرور رودسری
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Masroor.diums.ac.ir
خانم فاطمه محدث اردبیلی
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Mohaddes.fiums.ac.ir
خانم مهری بزرگ نژاد
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Bozorgnejad.miums.ac.ir
آقای محمدرضا زارعی
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
zarei.miums.ac.ir
آقای فریدون خیری
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Khayeri.fiums.ac.ir
خانم زهرا کاشانی نیا
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
kashaninia.zaiums.ac.ir
خانم پروین تترپور
مربی آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم دکتر پریسا بزرگزاد
هیات علمی تعهد خدمت
دانشکده پرستاری و مامایی
bozorgzad.piums.ac.ir
خانم دکتر مریم احسانی
عضو هیات علمی تعهد خدمت
دانشکده پرستاری و مامایی
ehsani.miums.ac.ir
خانم دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر
عضو هیات علمی بالینی
دانشکده پرستاری و مامایی
khoshnazar.tiums.ac.ir
خانم صونا الیاسی
عضو هیات علمی بالینی
بیمارستان شفا یحیائیان
elyasi.siums.ac.ir

خانم دکتر مهناز شوقی
مدیر گروه آموزشی پرستاری کودکان و روان پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی
shoghi.miums.ac.ir
خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
seyedfatemi.niums.ac.ir

خانم دکتر طاهره نجفی قزلجه
مدیر گروه آموزشی مدیریت پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر فریده باستانی
مدیر گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه
دانشکده پرستاری و مامایی
bastani.fiums.ac.ir

خانم دکتر منصوره جمشیدی منش
مدیر گروه، گروه آموزشی مامایی، بهداشت باروری و بارداری
دانشکده پرستاری و مامایی
jamshidi.miums.ac.ir
خانم هما صادقی اول شهر
مربی عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم دکتر لیلا امینی
مدیر تحصیلات تکمیلی
دانشکده پرستاری و مامایی
amini.liums.ac.ir

خانم نسرین محقق
رئیس اداره خدمات آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم حکیمه خاتون یزدانی
کارشناس مسئول خدمات آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مرضیه کرکچی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مهین یوسفیان
کمک کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مریم اتابکی
منشی و مسئول دبیرخانه اداره آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم معصومه مرادیان
کارمند اداره آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مریم ناطقی
کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مهدیه امیری
کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم رقیه شفقی
کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)


خانم دکتر معصومه خیرخواه
معاونت پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم معصومه عبدلی
کارشناس امور پژوهشی و مسئول دفتر معاونت پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم زهرا روزبهانی
کارشناس امور پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم فاطمه قمری
رئیس کتابخانه
دانشکده پرستاری و مامایی
ghamari.fkar.iums.ac.ir
خانم سمیه پورمرتضی
کتابدار
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم کبری عبدلی بیدهندی
کتابدار
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم سهیلا سادات سیدی
کتابدار
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم سیما اکبرشریفی
کتابدار (بخش امانات)
دانشکده پرستاری و مامایی
آقای آرمین اسکندری کیا
کتابدار (بخش امانات)
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم فاطمه قمری
معاون اداری و مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم فیروزه نقره
مسئول حضور و غیاب
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم الناز کاشانی
رئیس اداره امور اداری
دانشکده پرستاری و مامایی
آقای مجتبی اعظمی
سرپرست امور مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مهندس نگار یوسف زاده
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم زهرا احمدی
معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشکده پرستاری و مامایی
ahmadi.ziums.ac.ir
خانم صدیقه حیدری
کارشناس مسئول خدمات دانشجوئی

آقای اصغر پهلوان
مسئول امور فرهنگی
دانشکده پرستاری و مامایی