دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افرادآقای دکتر حمید پیروی
رئیس
دانشکده پرستاری و مامایی
fnmiums.ac.ir
خانم مریم آبنوج
مسئول دفتر ریاست
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم فرنوش رهنمائی
مسئول روابط عمومی/ مدیر وب سایت
دانشکده پرستاری و مامایی
rahnamaee.fiums.ac.ir

خانم دکتر تهمینه صالحی
معاون آموزشی و امور بین الملل
دانشکده پرستاری و مامایی
education.fnmiums.ac.ir
خانم لیلا صابر
مسئول دفتر معاونت آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم فریبا فهمیده
مسئول دفتر، دفتر توسعه آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر آلیس خاچیان
مدیر گروه، گروه آموزشی داخلی و جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی
khachian.aiums.ac.ir
خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی
عضو هیات علمی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دانشکده پرستاری و مامایی
farahani.maiums.ac.ir
خانم مهناز سیدالشهدایی
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Seyedoshohadaee.miums.ac.ir
خانم دریادخت مسرور رودسری
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Masroor.diums.ac.ir
خانم فاطمه محدث اردبیلی
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Mohaddes.fiums.ac.ir
خانم فریبا نصیری زیبا
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Nasiriziba.fiums.ac.ir
خانم مهری بزرگ نژاد
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Bozorgnejad.miums.ac.ir
آقای محمدرضا زارعی
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
zarei.miums.ac.ir
آقای فریدون خیری
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Khayeri.fiums.ac.ir
خانم زهرا کاشانی نیا
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
kashaninia.zaiums.ac.ir
خانم پروین تترپور
مربی آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم زهرا گودرزی
مربی تعهد خدمت بالینی
بیمارستان فیروزگر
goodarzi.ziums.ac.ir
خانم مریم عبدالعلی زاده
مربی تعهد خدمت بالینی
بیمارستان حضرت رسول
خانم دکتر پریسا بزرگزاد
هیات علمی آموزشی تعهد خدمت
دانشکده پرستاری و مامایی
bozorgzad.piums.ac.ir
خانم دکتر مریم احسانی
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
ehsani.miums.ac.ir
خانم دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر
عضو هیات علمی بالینی
دانشکده پرستاری و مامایی
khoshnazar.tiums.ac.ir
خانم صونا الیاسی
عضو هیات علمی بالینی
بیمارستان شفا یحیائیان
elyasi.siums.ac.ir

خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی
مدیر گروه، گروه پرستاری کودکان و روان پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی
seyedfatemi.niums.ac.ir

خانم دکتر طاهره نجفی قزلجه
مدیر گروه آموزشی مدیریت پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر فریده باستانی
مدیر گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه
دانشکده پرستاری و مامایی
bastani.fiums.ac.ir
خانم مرحمت فراهانی نیا
عضو هیات علمی
دانشکده پرستاری و مامایی
Farahaninia.miums.ac.ir

خانم دکتر منصوره جمشیدی منش
مدیر گروه، گروه آموزشی مامایی، بهداشت باروری و بارداری
دانشکده پرستاری و مامایی
jamshidi.miums.ac.ir

خانم نسرین محقق
رئیس اداره خدمات آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم حکیمه خاتون یزدانی
کارشناس مسئول خدمات آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مرضیه کرکچی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مهین یوسفیان
کمک کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مریم اتابکی
منشی و مسئول دبیرخانه اداره آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم معصومه مرادیان
کارمند اداره آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مریم ناطقی
کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مهدیه امیری
کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم رقیه شفقی
کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)


خانم دکتر معصومه خیرخواه
معاونت پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم معصومه عبدلی
کارشناس امور پژوهشی و مسئول دفتر معاونت پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم زهرا روزبهانی
کارشناس امور پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم فاطمه قمری
رئیس کتابخانه
دانشکده پرستاری و مامایی
ghamari.fkar.iums.ac.ir
خانم سمیه پورمرتضی
کتابدار
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم کبری عبدلی بیدهندی
کتابدار
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم سهیلا سادات سیدی
کتابدار
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم سیما اکبرشریفی
کتابدار (بخش امانات)
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم زهرا اویسی راد
کتابدار (بخش امانات)
دانشکده پرستاری و مامایی
آقای آرمین اسکندری کیا
کتابدار (بخش امانات)
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم فاطمه قمری
معاون اداری و مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم فیروزه نقره
مسئول دفتر معاونت اداری و مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم الناز کاشانی
رئیس اداره امور اداری
دانشکده پرستاری و مامایی
آقای مجتبی اعظمی
سرپرست امور مالی
دانشکده پرستاری و مامایی
خانم مهندس نگار یوسف زاده
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم زهرا احمدی
معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشکده پرستاری و مامایی
ahmadi.ziums.ac.ir
خانم صدیقه حیدری
کارشناس مسئول خدمات دانشجوئی

آقای اصغر پهلوان
مسئول امور فرهنگی
دانشکده پرستاری و مامایی