اخبار دانشکده

لیست اخبار صفحه :1
طرح بهبود شیفت‌ پرستاران از سوی محقق دانشگاه علوم پزشکی ایران/افزایش رضایت با کاهش فشار کاری

طرح بهبود شیفت‌ پرستاران از سوی محقق دانشگاه علوم پزشکی ایران/افزایش رضایت با کاهش فشار کاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تشریح طرح تحقیقاتی بهبود برنامه‌ریزی شیفت‌ پرستاران در بیمارستان‌ها گفت: تحقیق صورت گرفته باعث افزایش رضایت و کاهش فشار کاری پرستاران می‌شود.

Template settings