اخبار دانشکده

  • 1401/08/18 - 08:47
  • - تعداد بازدید: 215
  • - تعداد بازدید کنندگان: 198
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

بازدید از دفتر توسعه آموزش دانشکده

7219.mp3 بازدید از دفتر توسعه آموزش دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: هفدهم آبان جلسه هماهنگی دفاتر توسعه، با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، مدیران و کارشناسان دفاتر توسعه دانشکده ها، مراکز آموزشی درمانی، ریاست، معاونین و اعضاء دفتر توسعه دانشکده در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

مسرور؛ مدیر دفتر توسعه دانشکده پرستاری و مامایی گزارش عملکرد این دفتر را ارائه کرد .همچنین درخصوص چک لیست ارزشیابی دفاتر توسعه دانشکده و مراکز آموزش درمانی توضیحاتی توسط دکتر محمدی؛ مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه داده شد. در پایان از پراتیک دانشکده بازدید شد.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 7219
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings