اخبار دانشکده

  • 1401/06/01 - 12:15
  • - تعداد بازدید: 41
  • - تعداد بازدید کنندگان: 41
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

رشد خضر موسی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل از پایان نامه خود دفاع کرد.

5894.mp3 رشد خضر موسی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل از پایان نامه خود دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: چهارشنبه 26 مرداد، جلسه دفاع نهایی رشد خضر موسی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی با عنوان Investigating Medication Adherence and Illness Perception Among Patients with Hypertension in Al-Nasiriyah Teaching Hospital In 2021 با حضور دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما برگزار شد.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 5894
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings