بیانیه ی ارزش ها

دانشکده ی پرستاری و مامایی در راستای ارزش های اسلامی حاکم بر جامعه و بعنوان یکی از حوزه های دانشگاه علوم پزشکی ایران، در راستای تحقق  ماموریت دانشگاه نهایت تلاش خود را در حفظ موقعیت دانشکده در کشور مبذول می دارد. ما با پشتوانه ی نیروی انسانی متعهد و متخصص و نوآور، حرکت به سمت تعالی در آموزش، پژوهش  و مسئولیت پذیری اجتماعی را یکی از ارکان اصلی پیشرفت دانشگاه در سطح ملی و بین المللی می دانیم و در این سیر تعالی، ارزش های زیر فانوس هدایت ما خواهند بود:

  • شایستگی معنوی، پایبندی به اصول اخلاقی و نوآوری؛ شایستگی محوری هر دانش آموخته ی پرستاری و مامایی جزء ضروری فرایند آموزش است.   
  • وامرهم شورا بینهم؛ شعار حاکم بر عملکرد مدیران  است.
  • یادگیری مادام العمر؛ بعنوان یک ارزش علمی اسلامی (اطلبوالعلم من المهد الی الحد) در همه ی سطوح جاری است. 
  • آموزش پاسخگو  و ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان از طریق ایفای نقش مدیران و اساتید  امکان پذیر است.
  • حفظ  کرامت انسانی در برخورد با همه ی  مشتریان سازمان، یک وظیفه ی اساسی است.
  • آینده در دستان کسانی است که با آینده نگاری ، آینده ی روشنی برای خود ترسیم کنند و در چنگال آینده ی مجهول اسیر نشوند.
  • قسط و عدالت ارکان اصلی در روابط کاری و آموزشی هستند.

رسالت

رسالت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش عالی پرستاری و مامایی کشور، بسترسازی برای تامین خدمات مطلوب به ذی نفعان در ابعاد پایه ای رشته شامل آموزش، پژوهش، مدیریت، خدمات بالینی و جامعه نگر، با محوریت فرهنگ اسلامی ایرانی مبتنی بر معنویت، اخلاق و رفتار حرفه ای از طریق تربیت نیروی انسانی خردورز، با صلاحیت، نوآور و علاقمند به رشته و در راستای حرکت در مسیر دانایی محوری سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سطوح ملی منطقه ای و بین المللی می باشد.

چشم‌انداز

حفظ مقام اول در کشور، کسب رتبه نخست علمی در سطح منطقه و ارتقای جایگاه بین المللی در بین دانشکده های پرستاری و مامایی

Template settings