اساتید پیشکسوت از سال 1392

نام و نام خانوادگی

تاریخ

توضیحات

فاطمه محدث اردبیلی

1402/07/10

بازنشسته

معصومه خیرخواه

1401/12/25

بازنشسته

سارا جانمحمدی

1399/12/01

بازنشسته

زهرا احمدی

1399/12/01

بازنشسته

مرحمت فراهانی نیا

1399/07/01

بازنشسته

فریبا نصیری زیبا

1399/07/01

بازنشسته

رزیتا خرم رودی

1398/11/01

بازنشسته

صدیقه خنجری

1398/10/01

بازنشسته

ژاله محمدعلیها

1397/10/28

فوت شده

سودابه جولائی

1397/07/08

بازنشسته

نورالدین محمدی

1397/06/15

بازنشسته

فروغ رفیعی

1396/12/29

بازنشسته

سیده فاطمه حق دوست اسکوئی

1396/12/29

بازنشسته

سیمین تعاونی

1394/05/01

بازنشسته

فرشته جهدی

1394/05/01

بازنشسته

صغری نیکپور

1394/05/01

بازنشسته

Template settings