اساتید پیشکسوت از سال 1392

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

توضیحات

1

سارا جانمحمدی

1399/12/01

بازنشسته

2

زهرا احمدی

1399/12/01

بازنشسته

3

مرحمت فراهانی نیا

1399/07/01

بازنشسته

4

فریبا نصیری زیبا

1399/07/01

بازنشسته

5

رزیتا خرم رودی

1398/11/01

بازنشسته

6

صدیقه خنجری

1398/10/01

بازنشسته

7

ژاله محمدعلیها

1397/10/28

فوت شده

8

سودابه جولائی

1397/07/08

بازنشسته

9

نورالدین محمدی

1397/06/15

بازنشسته

10

فروغ رفیعی

1396/12/29

بازنشسته

11

سیده فاطمه حق دوست اسکوئی

1396/12/29

بازنشسته

12

سیمین تعاونی

1394/05/01

بازنشسته

13

فرشته جهدی

1394/05/01

بازنشسته

14

صغری نیکپور

1394/05/01

بازنشسته

Template settings